Confident business man walking through campus having completed a degree

ระหว่างการเรียนในสหราชอาณาจักร จะมีโอกาสมากมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการ เช่น การฝึกงาน การทดลองทำงานจริง งานอาสาสมัคร และการทำงานประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 

QS Global Survey สำรวจความคิดเห็นของบริษัทจากทั่วโลกต่อผู้จบการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

การฝึกงานและประสบการณ์การทำงาน 

การมีประสบการณ์การทดลองทำงาน (work placement)จะช่วยให้บัณฑิตได้เปรียบในการหางานอย่างยิ่ง หลักสูตรของสหราชอาณาจักรหลายที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองทำงาน หรือฝึกงานในสาขาที่ตนสนใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในห้องเรียน 

หนังสั้นที่คุณจะได้ชมนี้ เป็นประสบการณ์ตรงของนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัย Coventry ที่ได้ทดลองทำงานกับ Brompton Bicycles 

วางแผนเส้นทางอาชีพของคุณ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหราชอาณาจักรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา รวมถึงการเตรียม CV และเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานจริง 

ที่ปรึกษาเหล่านี้จะช่วยแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะเฉพาะที่แต่ละสายงานต้องการ เพิ่มจุดเด่นและโอกาสการได้งาน 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักรที่สามารถให้ความช่วยเหลือการวางแผนอาชีพได้ คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียด   

External links