ศึกษาต่อด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสหราชอาณาจักร

บ่มเพาะเส้นทางอาชีพเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จระดับโลก

หากคุณหลงใหลโลกแห่งเกษตรกรรมแห่งอนาคต เส้นทางอาชีพของคุณมีโอกาสเติบโตเบ่งบานมากที่สุดด้วยการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร เรามีมรดกทางนวัตกรรมการเกษตรที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่นวัตกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึ่งปฏิรูปการเกษตรไปทั่วโลก ไปจนถึงการปฏิวัติเขียวหรือ green revolution ในทศวรรษที่ 60 และ 70 ทำให้เกิดการค้นพบมากมาย อย่างเช่น ยีนที่ควบคุมต้นเตี้ยหรือ semi-dwarfing gene โดยสหราชอาณาจักรได้มีส่วนช่วยค้นพบวิธีพัฒนาการเกษตรของทั่วโลกให้ดีขึ้น

ในปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ กันอย่างสม่ำเสมอระหว่างมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรหลายแห่ง รวมทั้งมีการแบ่งปันเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการซึ่งสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในด้านนี้ โดยสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในแถวหน้าของการเกษตรตามแนวทางและความรู้แบบยั่งยืน การศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่นี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นพัฒนาอาชีพที่คุณต้องการ

สร้างอนาคตทางเกษตรกรรม

เนื่องจากการเกษตร 4.0 เริ่มพัฒนาและเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สหราชอาณาจักรมีการพัฒนาใหม่ ๆ หลายด้าน เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือ AgTech ที่ก่อตั้งขึ้นนับร้อยแห่งเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ ๆ สหราชอาณาจักรมีจุดเด่นในการผสมผสานกันของหลายภาคส่วนทั้งความรู้ด้านวิทยาศาตร์ระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรกรรมที่ขับเคลือนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้สหราชอาณาจักรเป็นสุดยอดตัวเลือกสำหรับธุรกิจแนวใหม่ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิวัติทางเกษตรกรรม

ด้วยการประชุมสัมมนาระดับโลกเรื่องอนาคตของเกษตรกรรมและความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมทุกด้านระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม เรากำลังปูทางไปสู่การทำให้เกษตรกรรมมีความแม่นยำ ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น ตั้งแต่การผลักดันการใช้งานระบบอัตโนมัติในเกษตรกรรมไปจนถึงเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

หลักสูตรที่ให้คุณเรียนรู้แบบเชิงลึกถึงแก่นแท้ของความรู้

สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรมากมายด้านเกษตรศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยรวมสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การปศุสัตว์และการจัดการที่ดิน ไปจนถึงวิทยาศาสตร์การอาหาร เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า

ในฐานะนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจทันทีที่งานวิจัยนั้นออกจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นมีข้อมูลเชิงลึกในทุกด้าน ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป ไปจนถึงความแข็งแรงของพืช ดังนั้นหากคุณต้องการเรียนรู้ว่าเราจะผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกอย่างไรหรือแตกแขนงไปสาขาวิชาอื่น เช่น วารสารศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การบริหารราชการ หรือการศึกษา คุณจะพบกับการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจที่คุณต้องการได้ที่นี่ในสหราชอาณาจักร

ค้นหาหลักสูตรเกษตรกรรมในโปรแกรมค้นหาหลักสูตรด้านล่าง หรืออ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้รับอะไรจากหลักสูตรเกษตรกรรมในสหราชอาณาจักร

A woman working in a greenhouse

สิ่งที่จะได้รับจากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

สัตวศาสตร์

วิชาสัตวศาสตร์เป็นการศึกษาถึงชีววิทยาของสัตว์และปศุสัตว์ที่เพาะพันธุ์และควบคุมโดยมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโค กระบือ แกะ สุกร สัตว์ปีก และม้า คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการจัดการสัตว์เหล่านี้ทั้งหมด ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพและการเจริญพันธุ์ของสัตว์ และการดูแล รวมถึงวิชาและหลักสูตรเฉพาะทางทั้งหมด ตั้งแต่สัตวแพทยศาสตร์ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักรในไม่กี่ปีมานี้ และหลักสูตรโดยทั่วไปครอบคลุมแขนงวิชาต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเกษตร ธุรกิจทางการเกษตร การค้าในอนาคต และวิศวกรรมทางการเกษตร นอกจากนี้สถาบันการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์มักจะตั้งอยู่บนที่ดินผืนใหญ่ ดังนั้นคุณสามารถนำทฤษฎีไปปฏิบัติในพื้นที่เกษตรกรรมจริงในสถานศึกษาของคุณได้เลย

วนศาสตร์

หลักสูตรด้านวนศาสตร์และรุกขกรรมครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่นิเวศวิทยาเขตร้อนชื้นไปจนถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างอุตสาหกรรม รัฐบาล และชุมชน คุณจะได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพราะหลักสูตรวนศาสตร์บางหลักสูตรของสหราชอาณาจักรมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

การศึกษาเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มจะเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหารและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการทำอาหาร และรูปแบบการให้บริการ ควบคู่ไปกับวิธีการจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรด้านอาหารและเครื่องดื่มอีกหลายร้อยหลักสูตรให้คุณได้เลือกเรียนในสหราชอาณาจักร และรวมไปถึงสาขาวิชาของห่วงโซ่อุปทานอาหาร

วิทยาศาสตร์การเกษตร

หากคุณต้องการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก นี่อาจเป็นอาชีพที่เหมาะกับคุณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรจะสอนคุณเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ดินและน้ำในการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ หลักสูตรหลายสาขาจะครอบคลุมแขนงวิชาต่าง ๆ อาทิ การปศุสัตว์และการเพาะปลูกพืช รวมทั้งความยั่งยืนและการออกแบบเพื่อทำการทดลองในการเกษตร โดยหลักสูตรเหล่านี้มักจะสอนสาระสำคัญของวิชาการบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร

หากคุณกำลังมองหาวิธีใช้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกของเรา หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรเหมาะสำหรับคุณ

ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสหราชอาณาจักรเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยมหาวิทยาลัยระดับโลกและวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักร

หากคุณตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณจะพบกับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.