เริ่มต้นอนาคตทางวิชาการของคุณ ด้วยการเรียนปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรมากมาย รวมถึงการเรียนที่ยืดหยุ่น ทำให้คุณสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 

หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร 

หลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี เป็นระดับการศึกษาลำดับที่หนึ่งในการอุดมศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาการตามโครงสร้างหลักสูตรที่สถาบันจัดไว้ให้ บางหลักสูตรจะมีการเรียนภาคปฏิบัติ หรือการทดลองทำงานร่วมด้วย  

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor's of Arts - BA) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Bachelor's of Science - BSc) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (Bachelor's of Education - BEd) เป็นต้น หากเรียนครบตามจำนวนปีที่กำหนด และเรียนผ่านชั้นสามขึ้นไปผู้เรียนจะได้รับคุณวุฒิ ‘honours’  โดยทั่วไปแล้วการเรียนปริญญาตรีใน

สหราชอาณาจักรจะใช้เวลา 3 ปี (หรือ 4 ปีในบางหลักสูตร) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรแบบพาร์ทไทม์ให้เรียนในบางมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

หลักสูตรปริญญาตรีในประเทศสก็อตแลนด์จะมีชื่อเรียกว่า Scottish Masters of Arts (ไม่ใช่คุณวุฒิระดับปริญญาโท) 

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นมักจะเทียบเท่าการเรียน 1-2 ปีแรกในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรปกติที่มีระยะเวลาการเรียน 3-4 ปี ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิการเรียนเอง หรือจะเรียนให้ครบปีตามหลักสูตรปกติก็ได้ 

  • หลักสูตร Foundation 

หลักสูตร Foundation มีวิทยฐานะเทียบเท่าการเรียนสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งโดยมากจะเป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกงานจริง 

  • ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง (Diploma of Higher Education - DipHE) จะเป็นการเรียนวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อการทำงานหรือทักษะเฉพาะด้าน เช่น พยาบาล หรืองานเพื่อสังคม โดยคุณวุฒินี้มักจะเทียบเท่าการเรียนสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  • ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง
  • ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง (Higher National Diploma - HND)

เป็นหลักสูตรวิชาชีพ โดยคุณวุฒินี้เทียบเท่าการเรียนสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  • ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง (Certificate of Higher Education - CertHE) เป็นหลักสูตรที่เป็นได้ทั้งการเน้นพัฒนาทักษะเพื่องานเฉพาะด้านหรือการศึกษาแนววิชาการ โดยคุณวุฒินี้เทียบเท่าการเรียนปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี  เมื่อเรียนจบประกาศนียบัตรแล้วสามารถเรียนต่อหลักสูตร Foundation, DipHE หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อไปได้ ทั้งนี้อาจเรียนเพื่อเตรียมเปลี่ยนสายอาชีพหรือเพื่อความก้าวหน้าในการงานก็ได้  

 

หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปในสหราชอาณาจักรใช้เวลาเรียน 3-4 ปี แต่ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรการเรียนปริญญาตรีระยะสั้นออกมา โดยผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ภายใน 1-2 ปี เท่านั้น 

สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรหลายแห่งอาจจะใช้ชื่อคุณวุฒิเหล่านี้เพื่อสื่อถึงการเรียนอุดมศึกษาในระดับต่าง ๆ  

  • การศึกษาระดับ 4 หรือประกาศนียบัตร (C) - เทียบเท่าการเรียนปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี 
  • การศึกษาระดับ 5 หรือการเรียนแบบขั้นสูง (I) - เทียบเท่าการเรียนสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี
  • การศึกษาระดับ 6 หรือระดับปริญญาตรี (H) - เทียบเท่าการเรียนสามหรือสี่ปีของหลักสูตรปริญญาตรี

ทั้งนี้คุณวุฒิสูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับคือระดับ 6 (Honour level)หากเรียนครบ 3-4 ปีตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมากจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี BA หรือ BSc

ค้นหาหลักสูตร

เว็บไซต์ UCAS มีข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร Foundation ที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรกว่า 50,000 หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรใน UCAS  

See also