สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นผู้นำของโลกด้านผลงานการวิจัย

คุณรู้หรือไม่ว่าการเรียนปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรใช้เวลาเพียงหนึ่งปี ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เสียโอกาสการเริ่มทำงาน 

การเรียนปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรจะเปลี่ยนชีวิตคุณ 

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทเป็นระดับการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว เปิดโอกาสให้ศึกษาสาขาวิชาที่เรียนมาในระดับปริญญาตรีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือเลือกที่จะเปลี่ยนสายการเรียนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้เรียนมักจะได้ศึกษาเรื่องนั้น ๆ โดยละเอียด และมักจะต้องทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษการเรียนปริญญาโทในสหราชอาณาจักรแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักคือ ระบบการเรียนในห้อง และ ระบบการทำวิจัย

คุณวุฒิปริญญาโทที่หลายคนคุ้นเคย เช่น 

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts - MA) ซึ่งโดยมากเป็นการเรียนวิชาต่าง ๆ ในหมวดมนุษยศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science - MSc)
  • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering - Meng) ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Fine Arts - MFA) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws - LLM) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Architecture - MArch) เป็นต้น 
  • นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาโทประเภทวิจัย (Master of Philosophy - MPhil) ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

แต่ทั้งนี้ ชื่อคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบางแห่งในสก็อตแลนด์จะเรียกว่า Scottish Masters of Arts (แต่ไม่ใช่คุณวุฒิระดับปริญญาโท)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นแนวทางเพื่อจะประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาเอก

คุณวุฒิดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอก เป็นการศึกษาระดับสูงที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นส่วนใหญ่ (เช่นบุคลากรการสอนหรือนักวิจัย) ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาก่อนจึงจะสามารถเรียนต่อปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่จำเป็นเสมอไป 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา และใบประกาศสาขาวิชาต่าง ๆ

การเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนเพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะในสาขาวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรี หรือเป็นการเปลี่ยนสาขาที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษานี้ใช้เวลาเรียนสั้นกว่าระดับปริญญาโท และไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเฉพาะทางและคุณวุฒิด้านวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเฉพาะเพื่อการทำงาน และมักจะมีวิชาภาคปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การทำงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Conversion course)

หลักสูตรปรับพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาที่ไม่ตนเองไม่มีพื้นฐานมาในระดับปริญญาตรี โดยเรียนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มทำงานในสาขาวิชาเฉพาะต่อไป เช่น นักศึกษาเรียนจบสาขาประวัติศาสตร์ และเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าทำงานด้านกฏหมาย 

ค้นหาหลักสูตร

See also